Millî Varlığa Düşman Cemiyetler ve Millî Mücadele Aleyhtarı Faaliyetler Hakkında Bilgi Veriniz

Soru
1 Cevap 270 görüntüleme

Cevap ( 1 )

  1. Mütareke sonrasında Türk milleti istiklalini koruma ve var olma mücadelesine gir­diğinde, bazı azınlıklar da o zamana kadar ekmeğini yediği suyunu içtiği, kimliği­ni muhafaza edegeldiği vatandaşı bulunduğu devleti aleyhine tavır almaktan ve iş­galcilerle iş birliği içine girmekten kendilerini alıkoyamadılar. Hatta bu konuda teş­kilatlanmaya bile gittiler. Rumlar, Patrikhanenin başını çektiği Etnik-i Eterya ve Mavri Mira örgütleri ile Doğu Trakya, Batı Anadolu ve İstanbul’u Yunanistan’la birleştirmek istiyor, öte yandan Karadeniz bölgesinde bir Rum Pontus Devleti kur­mayı amaçlayan Pontus adlı örgütle silahlı propaganda yapıp terör estiriyorlardı. Tabii ki esas hedef Megali İdea’yı gerçekleştirmeye yönelik idi. Millet-i sadıka ola­rak bilinen Ermeniler de bulanık suda balık avlamak misali, emperyalistlerin ma­şası olarak Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesinde işgalcilerle iş birliği yapmışlar­dır. Ermeniler vatandaşı bulunduğu devletine ve o zamana kadar huzur ve barış içinde yaşadığı Müslüman komşularına karşı silahlı çete faaliyetlerine girebilmişler­di. Hmçak ve Taşnak adlı Ermeni silahlı örgütleri Doğu Anadolu’yu Ermenistan’a katmak istiyor ve hatta ileriki hedefleri olarak Hazar’dan Antalya’ya uzanan ve baş­kentinin Erzurum olacağı Büyük Ermenistan’ı hayal ediyorlardı.

    Öteden beri Filis­tin’de bir devlet kurma niyetlerini ortaya koyan Yahudiler de Alyans-lsrailit adlı si­lahlı bir izci teşkilatı oluşturmuşlar, Türkiye’deki imtiyazlarını koruyabilmek ama­cıyla da ayrıca Makabi Cemiyeti adında bir dernek kurmuşlardı.

    Azınlıkların bu tür faaliyetlerinin yanı sıra gaflet, ileriyi görememek veya em­peryalistlerin tesirinde kalmak gibi bazı sebeplerden dolayı bazı Türk ve Müslü­manların da Millî Mücadele’ye zarar verici tutum ve davranışta bulundukları ve bu maksatla dernek kurdukları görülebilmiştir. Bu cümleden olmak üzere, Kürdistan Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti’ni örnek verebiliriz.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .