Cevap ( 1 )

 1. 28 Ocak 1920’de Misak-ı Millîyi kabul edilmiştir. Misak-ı Millî Erzurum ve Sivas Kongrelerinde şekillenmiş idi. Millî Mücadele’nin hedeflerini ortaya koyan 6 maddelik bu fevkalâde önemli belgede özetle şöyle deniliyordu;

  Madde 1: Osmanlı İslam çoğunluğu ile meskûn yerler bir bütün teşkil etmektedir. Bu hattın dışında kalan ve Mütareke sırasında düşman ordularının işgali altında bulu­nan kısımların alın yazısı (geleceği) yine halkının serbest oyu ile tespit edilecektir.

  Madde 2: Daha önce halkın serbest oyu ile anavatana katılmayı kabul etmiş bu­lunan Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse tekrar halkın oylarına başvurulması kabul edilecektir.

  Madde 3: Batı Trakya, hukuki statüsü de bölge halkının oyu ile tespit edilmelidir.

  Madde 4: Hükûmet ve Hilafet mer­kezi olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü tehlike­den korunmuş olmalıdır. Bu esas saklı kalmak kaydıyla Boğazların dünya ti­caret ve ulaştırmasına açılması hakkın­da bizimle öteki bütün ilgili devletlerin ortaklaşa verecekleri karar muteber sa­yılacaktır.

  Madde 5: Müttefik devletler ile düş­manlar arasında yapılan antlaşmalar gereğince azınlıkların hakları civar ül­kelerde bulunan Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanması şartıyla tarafımızdan korunacaktır.

  Madde 6: Siyasi, adli ve mali alanda gelişmemizi önleyecek bütün sınırla­malar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .