Cevaplar ( 3 )

 1. Kuzey Afrika’da NİL NEHRİ ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir.

  Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir.

  Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES’ten itibaren merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes’le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar.

  Mısır krallarına FİRAVUN denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı.  Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi.

  NOT: Mısır’daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya’da ise RAHİP KRAL anlayışının egemen oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya’da LAİK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır.

  Dinleri çok tanrılıdır. Tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için

  PİRAMİT’LER yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının  olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABİRENT denilirdi.

  MÖ. 525’te Persler, MÖ.333’te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir.

  NOT: Büyük İskender’in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir.

  MÖ.1280’de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar.

  Kendilerine özgü HİYEROGLİF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır.

  Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır.

  Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir. (Mumyacılık)

  Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin taşma sürelerini hesaplamışlardı.

  NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır.  Romalılar Mısırdan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Milat takvimini oluşturdular.  

  Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.

 2. *Mısır uygarlığı, Nil Nehri’nin çevresinde kurulmuştur. Etrafının çöllerle çevrili olması, diğer uygarlıklarla daha az etkileşmesine neden olmuştur.Bu nedenle tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşayan tek toplumdur.

  *Önceleri nom veya nomos denilen şehir devletleri vardı. Sonraları merkezi krallık kurulmuştur.

  Mısır’da firavun adı verilen ilah-kralların sonsuz yetkiye sahip olmaları hukuk alanındaki gelişmeleri engellemiştir.

  *İlk vezirlik (katip) sistemi Mısırlılarda görülür.

  Mısır’da toplum ; Kâtipler, rahipler, askerler; tüccarlar, zanaatkârlar; çiftçiler ve köleler olmak üzere çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

  *İlk vezirlik (katip) sistemi Mısırlılarda görülür.

  *Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır. Aynı zamanda ölülerini mumyalamışlardır

  *Mısırlılar öldükten sonra dirilmeye inanmışlar ve bu nedenle diğer yaşamlarında kullanabilmek için bazı eşyalarını mezarlarına koymuşlardır.

  Keops ve Kefren önemli piramitlerdir. Firavunlar adına yapılan piramitler ölümsüzlüğün bir işaretiydi.

  *Mısır sanatı dini ağırlıklıdır. Mısırlılar yeniden dirileceklerine inandıklarından cesetlerin bozulmamasına dikkat etmişler, bunun sonucunda Mısır’da mumyacılık gelişmiştir. Mumyacılık, insan vücudunun yakından tanınmasını ve Mısır’da tıp biliminin gelişmesini sağlamıştır.

  *Mısırlılar, resim yazısı denilen “hiyeroglif yazısı”nı kullanmışlardır. Kullanılan papirüs kağıdı ile kültür aktarımı da kolaylaşmıştır.

  *Gök cisimlerini incelemek için rasathaneler kurmuşlar ve astornomide oldukça ilerlemişlerdir. Bugün kullandığımız Miladi takvimin ilk düzenli şeklini Mısır medeniyeti oluşturmuştur.

  *Mısır ekonomisinin temelini tarım ürünlerinden sağlanan gelirler oluşturuyordu. Mısır’da ticaret de gelişmiştir.

  *Nil’in taşma zamanının hesaplanması ile takvimcilik, astronomi; bozulan tarla sınırlarının yeniden çizilmesi, tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması  geometri ve matematik alanlarında gelişmeyi sağlamıştır. İhtiyaçlar toplumları bilimsel çalışmalara yönlendirmiştir.

 3. Afrika’nın Kuzeydoğusunda NİL NEHRİ etrafında kurulmuştur.
  NOM adı verilen şehir devletleri şekelinde teşkilatlanmıştır.
  FİRAVUN denilen Tanrı-Krallar tarafından yönetilmiştir
  Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan KADEŞ ANTLAŞMASI Mısır ile Hititler arasında yapılmıştır.
  Toplum çeşitli sınıflara ( rahipler,katipler,askerler,tüccarlar,çifçiler,köleler vb.) ayrılmıştır.
  Ekonomi tarım ticaret ve madenciliğe dayalıdır.
  HİYEROGLİF denilen resim yazısını Kullanmışlardır.Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitkinin yapraklarına yazmışlardır.
  Çok Tanrılı dini inanışları vardır.Ölümden sonar yaşama inandıklarından MUMYACILIK gelişmiştir.
  Tıp,Eczacılık ve matematikte gelişmişlerdir.Ondalik sayı sistemini bulmuşlar, Pİ SAYISINI bugünkü değerine yakın olarak hesaplamışlardır.
  Astronomide gelişmişler ve GÜNEŞ TAKVİMİNİ icat etmişlerdir
  Firavunlar için PİRAMİT, halk için ise LABİRENT adı verilen mezarlar yapılmış ve bu mezarlara ölüler eşyalarıyla birlikte gömülmüşlerdir.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .