Cevap ( 1 )

  1. 14. yüzyılda İtalya’da doğup gelişen hümanizmin ortaya çıkmasında Müslümanlar tarafından İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti’nin önemli katkıları oldu.

    Avrupalılar, İslam bilginlerinin 8. yüzyıldan itibaren okuyup yorumladıkları Aristo ve Eflatun gibi İlk Çağ Yunan filozoflarını ve eserlerini Endülüs Müslümanları aracılığıyla tanıdılar. Bu filozoflara göre; İnsan aklını küçümseyen, sorgulamayı yasaklayan, baskıcı skolastik düşünce reddedilir. Bu düşünce Batı’daki  kiliselerin toplum üzerindeki kısıtlarını hatalı görüp özgürlüğü savunur. Bu düşünce akımı; Batı’da özgür düşünceye dayalı ileri bilim ve sanat anlayışının yeniden doğmasını sağladı.

    Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrenciler Endülüs şehirlerindeki medreselerde öğrenim gördüler. Bazı Hristiyan krallar ve zenginler de çocuklarını yetiştirmeleri için Endülüs’ten öğretmenler getirttiler. Eğitimleri sırasında öğrendikleri Doğu medeniyetine ait bilgileri kendi ülkelerinde yaydılar.

    Avrupalılar ucuz ve seri kâğıt üretimini ve matbaayı da Doğu medeniyetinin temsilcileri olan Müslümanlardan alarak geliştirdiler

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .