Mustafa Kemal Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yenilikleri araştırınız. Bu yenilikleri millî kimliğimizin kazanılması ve çağdaşlaşma açısından değerlendiriniz

Soru

Cevap ( 1 )

 1. Osmanlı toplumu farklı millet ve inançlardan oluşuyordu. Ancak halk arasında kültür birliği yoktu, toplum kaynaşamamış ve milliyetçilik akımının etkisiyle parçalara ayrılmıştı. Cumhuriyet yönetimi sayesinde ulusal düzeyde bağlar kurmak, milli kimliğimizi  kazanmak ve ortak bir kültürel yapı oluşturmak gerekiyordu. Bu nedenle vatandaşın günlük yaşamının parçası olan bazı alışkanlıkları değiştirerek onları ortak değerlerde buluşturmak ve millî kimlik yaratmak için bir dizi inkılap yapıldı. Bunlar

  – Şapka ve Kıyafet İnkılabı

  Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması : Eğitimde birliği sağlanması, ikili yapının ortadan kalkması. Hurafeler ve batıl inançların yayılmasının engellenmesi

  – Takvim, Saat ve Ölçü Birimlerinin Değişmesi: uluslararası ticaretin kolaylaşması sağlanmıştır. Çağdaş gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar benimsenmiştir

  –  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)

  – Medeni kanunun kabulü : Aile hukukunun laik demokratik esaslara uygun yapılandırılması. Kadının toplumsal yaşamdaki konumu, evlenme ve boşanma gibi aile ilişkileri, miras ilişkileri, kişinin eşyalar üzerindeki mülkiyet hakkı ve diğer hakları düzenlenmiştir.

  – Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi: Kadın erkek eşitliğinin önem kazanması

  – laikliğin kabulü: Din devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini kurallara göre değil Anayasaya göre, güçler ayrılığı sağlanması (yasama, yürütme ve yargının ayrı organlarda yürütülmesi)

  – Harf inkılabı :Okuma ve yazmayı kolaylaştırma ve yaygınlaştırma sağlanmıştır

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .