Osmanlı Devletinde Eğitim Konusunda Özet Bilgi Verir Misiniz?

Soru
1 Cevap 456 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Medrese: Osmanlı’da temel eğitim kurumlarıdır.
  Harem:Osmanlı’da saray kadınlarının eğitim aldığı yerdir.
  Enderun: Osmanlı’da devlet adamı yetiştiren saray okuludur.
  Lonca: Osmanlı’da esnafların eğitim gördüğü yerdir.
  İznik: Orhan bey döneminde Osmanlı’da açılan ilk medresedir.
  Sahn-ı seman: Fatih döneminde açılan bugünkü ilahiyat fakültelerine denk olan medreselerdir.
  Süleymaniye: Osmanlı’da kanuni döneminde açılan eğitimin zirve olduğu medreselerdir.
  Müderris: Medreselerde ders veren öğretmenlerdir.
  Softa(suhte): Medrese öğrencisidir.
  İcazetname: Osmanlı’da diploma yerine kullanılan belgedir.
  Celali: Osmanlı’da 16-17.yy.larda medrese öğrencilerinin de destek verdiği Anadolu kökenli isyanlardır.
  İstanbul: Ulema ve yeniçeriler tarafından çıkarılan merkezi otoritenin bozulmasına neden olan isyanlardır.
  III. Murat: Osmanlı’da ilk rasathanenin açıldığı ve kapandığı padişah dönemidir.
  IV. Murat: Koçibey ve Katip Çelebiye ilmiye sınıfının bozulması üzerine rapor hazırlatan Osmanlı padişah dönemidir.
  Takiyüddin Mehmet: Osmanlıda rasathaneyi ( Astronomi bilimi ile alakalı gözlemevi) ilk açan Osmanlı âlimidir.
  Devşirme: Osmanlı’da asker ve yönetici ihtiyacını Hristiyan küçük çocuklardan karşılamaya dayanan kanundur.
  Pençik: Osmanlı’da asker ihtiyacını esirlerden karşılamaya dayanan kanundur.
  I.Mahmut: Batı tarzı ilk askeri okulun açıldığı dönemdir.
  Lale devri: Matbaanın Osmanlıda kullanıldığı dönemdir. (Padişah III.Ahmet İbrahim Müteferrikaya getirmesini istemiştir.)
  Vankulu Lügatı: Matbaada basılan ilk Osmanlı eseridir. Arapça-Türkçe sözlüktür.
  Lagari Hasan Çelebi: Kanuni döneminde açılan Osmanlı’da eğitim ve öğretimin en yüksek noktaya ulaştığı medreselerdir.
  Hezarfen Ahmet Çelebi: IV. Murat döneminde Galata’dan Üsküdara taktığı kanatla uçan kişidir.
  Katip Çelebi: Keşfüz-Zünun ve Cihannüma adlı eseri olan, IV.Murat’a duraklama ile ilgili raporlar hazırlayan alimdir.
  Piri Reis: Kitab-ı Bahriye adlı eseri olan Osmanlı denizcisidir.
  Seydi Ali Reis: Kitab-ı Muhit ve Miratül-Memalik adlı eseri olan Hint seferlerinde görev alan Osmanlı denizcisidir.
  Ebussuud Efendi: Kanuni döneminde yaşayan şeyhülislamlık görevinde buluan ve kanunların hazırlanmasında etkili olan alimdir.
  Sabuncuoğlu Şerafettin: El-Cerahiyetül-Haniyye ve Mücerrebname eserleri olan Osmanlı yetişen tıp alimidir.
  Humbarahane: Havan topunun ve el bombasının yapıldığı askeri okuldur.
  Mehterhane: Osmanlı’da Askeri müzik eğitim verilen sanat okuludur.
  II Mahmut: İstanbul’da İlk öğretimi zorunlu hale getiren Osmanlı padişahıdır.
  Darülfünun: Osmanlı’nın son döneminde açılan günümüz üniversitesine denk olan eğitim kurumudur. Cumhuriyet döneminde İstanbul üniversitesi olmuştur.
  Encümen-i Daniş: Ders kitaplarının hazırlamasını ve yöntemini, araç-gereçleri belirleyen Osmanlı bilim akademisidir.
  Mithat paşa: Osmanlı’da mesleki eğitim uygulamasını ilk yapan Osmanlı devlet adamıdır.
  Sanayi Nefis mektebi: Osmanlı’da açılan Güzel sanatlar akademisidir.
  Darülelhan: Osmanlı’da açılan konservatuar dengi okuldur.
  Rum: Osmanlıda en çok azınlık okulu olan gayrimüslim millettir.(1897)
  ABD: Osmanlıda en çok yabancı okulu olan devlettir.
  Zühtü Paşa: Yabancı okullarla ilgili II. AbdulHamit’e rapor hazırlayan dönemin eğitim bakanıdır.(1893)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .