Osmanlı Devletinin ilk Türk ve Türk-İslam devletleriyle hukuki açıdan benzer özellikleri nelerdir?

Soru

Osmanlı Devletinin ilk Türk ve Türk-İslam devletleriyle hukuki açıdan benzer özellikleri nelerdir? Aşağıdaki şiiri okuyarak cevaplandırınız.

Daire-i Adliye:

Adldür mûcib-i salâh-ı cihân,
Cihân bir bâğdur dîvârı devlet,
Devletün nâzımı Şerî’atdür,
Şerî’ata olamaz hiç hârîs, illâ mülk,
Mülk zabt eylemez, illâ leşker,
Leşkeri cem’ idemez, illâ mâl,
Mâlı cem’ eyleyen ra’iyyetdür,
Ra’iyyeti kule ider pâdişâh-ı âleme adldür,

Adalet Çemberi

Adalet cihanın salahının teminatıdır.
Cihan duvarı devlet olan bir bahçe gibidir.
Devletin işlerini tanzim eden şeriattır (kanundur).
Şeriatı mülkten (hükümdarlık) başka bir şey koruyamaz.
Ancak mülkün hakimi olan hükümdar bunu asker olmadan
başaramaz.
Asker ise ancak mal (para) ile sağlanır.
Malı (parayı) kazanan reayadır (halktır).
Raiyyeti (halklar), âlemin padişahına kul eden, ona bağlı
kılan ise sadece ve sadece adalettir.

, 1 Cevap 453 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Her iki toplumda da

  • Adalet devletin mülküdür, herşeyin başı adalettir
  • halka adil davranma prensibi hakimdir
  • yasama yetkisi padişaha aitti.
  • islam (şeri) hukukunu esas alır
  • Töre geleneğinin devamı örfi hukuk  devam etmiştir. Kanunlar, şeriat çerçevesinde veya bu hukukun düzenlenmemiş bulunduğu alanlarda çıkarıldı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .