Osmanlı Devleti’nin Zayıflamasının Nedenleri Nelerdir?

Soru
1 Cevap 419 görüntüleme

Cevap ( 1 )

 1. Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan bu buhranının sebeplerini şöyle sıralamak mümkündür:

  Avrupa’nın kuvvetli merkezî hükümetler kurması, sömürgecilik yoluyla zen­ginleşmesi ve bilim, teknoloji, felsefe ve kültür alanında büyük gelişmeler kaydetmesi.
  Coğrafi Keşiflerle İpek Yolu gibi Osmanlıların hâkimiyetindeki eski ticaret yollarının önemini kaybetmesi.
  Hanedan ve devlet adamlarının iyi yetişmemiş olması.
  Merkezî otoritenin zayıflaması ve iltizam sistemine geçişle birlikte mültezim­lerin (vergi tahsildarları) köylü üzerindeki baskıyı artırması üzerine yoksul­luk ve isyanların artması. (Celali İsyanları vb.)
  Yeniçeri Ocağı’nın ve askerlik teşkilatının bozulması, savaşta elde edilen ga­nimetlerinin azalması.
  Devletin sınırlarının genişlemesiyle birlikte merkezî otoritede yaşanan sorunlar.

  Yüzyılın başında Osmanlı devlet adamlarının pek çoğu son 15 yıl dört cephe­de savaşıldıktan sonra 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’yla alınan kötü so­nuçlar sebebiyle önce devletin iç durumunun düzeltilmesi gerektiği fikrinde birleş­mişti. Çünkü ancak bu şekilde devletin kaybettiği toprakların geri alınmasının mümkün olabileceğine inanılmaktaydı. Öte yandan Kapıkulu askerleri 1703’te is­yan etmiş ve Edirne Vakası olarak anılan bu olayda II. Mustafa tahttan indirilerek Şeyhülislam Feyzullah Efendi de öldürülmüştü. Edirne Vakası, Osmanlı devlet adamlarına iç meselelere eğilmenin artık kaçınılmazlığını ve yapılacak ilk işin de merkezî otoriteyi güçlendirmek olduğunu açıkça göstermişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .