Cevap ( 1 )

  1.  

    Orhan Bey’in “Yaya ve Müsellemler” adlı birlikleri kurmasıyla Osmanlı Devleti daimi bir orduya kavuşmuş oldu. Lakin fetihlerin hızlanmasıyla bu birlikler yetersiz kaldı, I. Murat’ın Yeniçeri Ocağını kurmasıyla askerî alanda okullaşma zaruri hâle geldi. Osmanlı kara ordusunun en önemli bölümünü teşkil eden Kapı Kulu Ocaklarının asker ihtiyacı karşılamak için Gelibolu’da Acemi Oğlanlar Ocağı açıldı. Bu okul askerî eğitimin yanında sanata yönelik eğitim de yapıyordu. İlerleyen zamanlarda bu okula öğrenci alım sistemi değişti. Savaşta ele geçirilen esirlerin beşte birinin bu ocağa aktarıldığı Pencik sisteminden vazgeçilerek devşirme sistemine geçildi. Bu yeni sistemi ilk uygulayan Çelebi Mehmet olmuş- sa da bu sistem II. Murat Dönemi’nde kanunlaştırılıp sistemli bir şekilde uygulanmaya başlandı. Buradan mezun olanlar bir sınava tabi tutulur ve yeteneklerine göre dağılımları yapılırdı. Yüksek derece elde edenler Enderun Mektebine gönderilirdi. Osmanlı Devleti donanmaya oldukça önem verirdi (Görsel 5.28). Açılan tersanelerde gemi yapımı ve onarımı öğretilirdi. Donanma ve tersanede görev alacak askerler genel olarak Batı Anadolu bölgesinden seçilen Türkmenlerden oluşuyordu. Bu deniz askerlerine “levent “denilmekteydi.

    Savaşçı bir devlet olması hasebiyle ilk yenilikler askeri okullarda uygulanmıştı. ayrıca duraklama döneminde askeri alandaki yenilikleri yakalayabilmek için de bir dizi yenilik yapılmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .