Cevap ( 1 )

  1. 1371 yılından beri vezirlik, daha sonra da kumandanlıkta bulunan Çandarlı (Cendereli) Halil Hayrettin Paşa, beraberinde akıncı kuvvetleri kumandanı Evrenuz Bey olduğu halde, Makedonya’dan batı yönünde harekata başladı. O, birkaç yıl önce Timurtaş Paşa tarafından vergiye bağlanan daha sonra elden çıkmış olan Manastır’ı fethettiği gibi, Ohri’yi de ele geçirdi. Kuzey Arnavutluk prensi Başla ile Drac ve Orta Arnavutluk dukası Şarl Topia arasında yapılan savaş dolayısıyla Drac dukası, Hayrettin Paşa’dan yardım istemişti. Bunun üzerine Hayrettin Paşa, Drac prenssine yaptığı yardım sayesinde Savra’da onun galibiyetini sağladı. Bu savaşta prens Başla hayatını kaybetti. Osmanlı kuvvetleri, 1386’da Venediklilerin nüfuz alanında bulunan Kroya (Akçahisar) ve İşkodra’yı fethettilerse de onları gücendirmemek için geri çekildiler. Osmanlılar bu harekat sırasında Arnavutluk ile Epir’e hakim olma girişiminde bulunmadılar. Fakat Türk askerleri buralardaki yerli prenslerin birbirleriyle yaptıkları mücadelelerde ücretle askeri hizmetlerde bulunup oraları iyice tanıma fırsatı elde ettiler.

    Sultan Murat’ın bu büyük başarıları Avrupa’da hayret ve korku uyandırdı. Türkler, bu ilk hareketlerinde Lâtinlerle bir olay çıkarmamaya oldukça özen gösterdiler, böyle onların Balkan devletleriyle beraber kendilerine karşı hareket etmeleri ihtimalini önlemiş oldurlar. Hatta sultan Murat, daha önce Venediklilerin  Macar kralı Layoş’la yaptıkları savaşta beş bin okçu ile onlara yardımda bile bulunmuştu. Böylece Avrupalı tarihçilerin de ifade ettikleri gibi, Osmanlıların fetih planları çok dikkatli ve büyük bir özenle uygulanmaktaydı.   

    Osmanlı kaynaklarında Rumeli adıyla anılan Balkan yarımadasına yerleştirilmek üzere, aile bireyleriyle beraber Türk göçmenlerinin nakli, Osmanlı Beyliğinin burayı benimseyip hakim olma siyasetini açıkça göstermektedir. Gerek Osmanlılar ve diğer Anadolu beyliklerinin batı ve kuzey Anadolu’da fetih yaptıkları sırada, kendi oymak kuvvetleriyle gaza yapmak amacıyla gelen gazi Alp Erenler de Bizans şehir ve ilçelerini fethederek buralara yerleştiler. Rumeli’ye geçişten itibaren buralara yerleşmeleri şöyle olmuştur. : İlk fetihler sırasında, Anadolu’daki yakın yerler olan Balıkesir, Manisa ve yörelerinden Rumeli’de yeni fethedilen yerlere devlet tarafından sürgün adıyla anılan göçmenler nakledilmiştir. Ayrıca buralardaki askeri sınıfa mensup yerli Rum halkının bazıları da Anadolu’ya gönderilmişlerdir. Fetihlere katılan diğer zümreler ise oymak kuvvetleriyle ganimet ve gaza amacıyla gelen yiğitlerden oluşuyordu. Bunlardan bir kısmı fethedilen kalelere muhafız olarak yerleştirildiler. Özellikle Karesi ilinden, fethedilen yerlere devamlı olarak Türk kitleleri nakledilmiştir.  Osmanlı beyliğinde yaya, müsellem ve yeniçeri teşkilatı yapıldığı sırada, Rumeli’de tımar teşkilatının kurulması üzerine bu kuvvetlerin bir kısmı da Evrenos Gazi’nin komutasında akıncı kuvvetleri oluşturuldu. Manisa ve yörelerinden naklonunan Yörük oymakları Serez’e getirilerek sınır kuvvetlerini oluşturdular. Daha sonraki dönemlerde fetihlerin Trakya’dan başka Makedonya ve Bulgaristan’a doğru gelişmesi üzerine, buralarda Türk İslam nüfusunu arttırmak amacıyla zaman zaman Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden Rumeli’ye geniş halk kitleleri gönderildi. Aynı şekilde fethedilen bazı yerlerdeki halkta Anadolu’ya nakledildi. Böylece 150 yıl içinde Rumeli il ve ilçeleri, buralarda kurulan bilimsel ve sosyal kurumlarıyla tam bir Müslüman ülkesi oldu. Bu Türkleşme olayında Rumeli’deki devşirme teşkilatının payı çoktur. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistemli göç nakli XV yy. ikinci yarısı ile XVI yy. ilk yarısında devam etmiştir. Söz gelimi, Sırbistan ve Macaristan’ın fethi sırasında, Türk şehirlerinden bu yeni fethedilen bölgelere halk kitleleri nakledildikleri gibi, nüfusu yoğun olan yerlerdeki tehlikeli Hıristiyan ahaliden bir kısmı da Selanik’e İstanbul ve çevresindeki bazı yerlere göç ettirilmişlerdir. Anadolu’da ise Trabzon Rum imparatorluğu’ndan ele geçirilen yerlere ülkenin diğer yerlerinden (Saruhan, Canik, İnceğiz, Taraklıboru vs. gibi) geniş halk kitleleri getirilip yerleştirilmiştir.    

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .