Cevap ( 1 )

  1. XIV. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’da burjuva sınıfı feodal düzen içinde varlığını belli edecek kadar güçlenmeye başladı. Oluşan yeni ekonomik düzen derebeylik feodalizmi dağıtarak ulusallaşmayı zorunlu kıldı. Toplumsal alt yapı, üst yapıyı zorlamaya ve değerlerini değiştirmeye başladı.

    Bu gelişmeler İlkçağ kültürlerini kendilerine temel aldığı için buna Rönesans (Yeniden doğuş) adı verilir. Rönesans çağının ayırıcı niteliği Hümanizm akımıdır. Doğmatik-Skolastik dünya görüşü yerine Rasyonalizmi, inanan insan yerine düşünen insanı yaratmıştır. Rönesans derebeylik feodalizminin en güçsüz, tiraret burjuvazisinin çok güçlü olduğu İtalya’da başlamış ve oradan Avrupa’ya yayılmıştır. Felsefe, estetik, bilim ve teknik alanda gelişme kısaca Aydınlanma Çağı Rönesans’la başlamıştır.

    Kaynak. Tarih Terimleri Sözlüğü, A. Timur Bilgiç . s. 334

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .