Cevaplar ( 2 )

 1. Sanayi Devrimi ilk kez İngiltere’de doğmuştur.

  Tarihsel olarak bir İngiliz Parlamentosu’nun varlığı, diğer ülke­lere göre, İngiltere’yi demokratik haklar ve gelişmeler bakımından daha avantajlı kılmaktaydı. Çünkü Parla­mento kapitalist gelişimi ve serbest ticareti destekleyici bir unsur olurken, bir ada devleti olan İngiltere coğrafi şartları nedeniyle, özellikle 16. yüzyıldan itibaren de­nizcilik ve ticaret bakımından dünyanın en güçlü ülke­siydi.

  Denizlerdeki üstünlüğü onu denizaşırı ülkelerde sömürgeler elde etmeye yöneltmişti.

  Sömürgecilik vası­tasıyla büyük servetlere (kapitale) sahip bir burjuva sı­nıfı İngiltere’de doğmuştu.

  Öte yandan İngiltere’de sa­nayi devrimi arifesinde gerekli iş gücünü (işçi sınıfı) oluşturacak nüfus da kentlerde yoğunlaşmış durum­daydı.

  Geniş ölçekli İngiliz denizaşırı ticaretinin karşı­laştığı gerek ham madde ve gerekse mamul mal ihtiya­cına yönelik talep baskısı, İngiliz müteşebbisleri yeni üretim metotlarını aramaya yönlendirmesi, üretimde ye­ni teknolojik arayışları ve iyileştirmeleri sağladı.

 2. Sanayi inkılabı ilk olarak İngiltere’de başlayıp sonrasında Avrupa’daki diğer ülkelerde de yayılmaya başlamıştı.
  Sanayi inkılabının ilk kez İngiltere’de başlamasının başlıca sebepleri vardır. Bunları başında İngiltere’nin buhar gücünü makinelerde kullanmaya başlamasıdır. Sonrasında üretimde el gücünün yanında makinelerin de kullanımıyla üretim artmaya başlamıştır. Bu durumda artan üretimi sağlayacak iş gücüne ihtiyaç doğmuştur. Hammadde ihtiyacı da hasıl olmuştur. Bütün bunlar da sonrasında Sömürgeciliğin gelişmesine neden olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .