Cevaplar ( 2 )

 1. Sanayi İnkılabı Dünya tarihi için oldukça önemli bir siyasi ekonomik gelişmedir. İlk olarak İngiltere’de yaygınlaşmaya başlamasında Buhar gücünün ilk olarak İngiltere’de kullanılması etkilidir.  Ayrıca İngiltere dünya genelinde sömürgesi olan ülkelerden de ham madde ihtiyacını karşıladığından üretimi artırabilmiştir. buharlı makinelerin gelişmesiyle de fabrikalar kurulmuş ve ucuza çalıştırdığı iş gücüne sahip olması, ham madde kaynaklarını temin etmesi de mümkün olunca Sanayileşmeye başlamıştır.

  • Hammadde
  • Ucuz işgünü
  • Teknik altyapı
  • Okuryazarlık oranı yüksektiı
  • Kentleşme artmış, toprağa bağlı yaşam yerine iş ve çalışma olgusu gelişmişti

  Bu beş unsura da sahipti.

 2. Dünyada İlk Kez Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de Görülmesi ve Nedenleri

  yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin doğuşunu sağla­yan pek çok faktörün bir araya geldiği görülür. Kısaca bunları sıralarsak :

  İngiltere, bir ada devleti oluşu sebebiyle, demokrasi tarihi bakımından kıta Avrupa’sından farklı bir süreç yaşamıştır. 1215 Magna Charta ile başlayan ve Kral William’ın, 1689 Haklar Bildirisinin kabulüne uzanan tarihsel süreç boyunca, İngiliz Parlamentosu geniş haklara kavuşmuştur. Egemenliğin kay­nağının ilahi olduğu anlayışı ilk olarak İngiltere’de ortadan kaldırılmıştır. Oluşumuna bağlı olarak İngiliz Parlamentosu, İngiltere’de her zaman kapi­talist gelişimi ve serbest ticaretin gelişimini desteklemiştir.
  Ispanya’nın denizlerdeki üstünlüğünü 16. yüzyılda ele geçiren İngiltere, Sa­nayi Devrimi’nin doğuşuna kadar, deniz ulaşımı ve deniz ticaretinde rakip­siz hale geldi. Denizlerdeki üstünlüğü sayesinde, Hindistan, Kanada, Güney Afrika, Batı Hint Adaları dışında pek çok küçük ülkeyi de içine alan büyük bir imparatorluk kurdu. İngiliz donanması ve güçlü ticaret filolarıyla, taşıma­cılık gelişmişti. Ticaret ve sömürgecilik yoluyla, İngiltere’de büyük servet­lerin (sermaye) birikimi sağlanmış ve biriken servetler, 18. yüzyıl İngilte­re’sinde Bankacılık ve Borsa gibi büyük finans kurumlarını geliştirmişti. El­lerindeki büyük sermayeleri, yeni yatırım alanlarına yatırabilecek kapitalist bir sınıf ekonomik yaşama hakimdi.
  yüzyıldan itibaren görülen Avrupa’daki nüfus artışına paralel bir şekilde İngiltere’de de nüfus hızla artmıştı. Hızlı nüfus artışı yanında, tarımdaki iler­lemelere bağlı olarak, köylerden kentlere göç olgusu da görüldü. Genel nü­fus artışı ve köyden kente göç hareketleri, kentlerde sanayi için gereken iş­gücünü hazırladı.
  yüzyıla gelindiğinde İngiltere’de Ortaçağ kurumlan olan Lonca sistemi­ne dayalı sanayi üretimi, yetersiz hale gelerek işlevini yitirmişti. Loncalara bağlı çalışan zanaatkarlar bağımsızlaştılar. Artık Loncaların getirdiği sınırla­malar olmaksızın, kendilerine iş siparişi yapan tüccarlar için çalışmaktaydı­lar. Zanaatkarlar ve işçiler giderek makinesiz, kol gücüne dayalı (manifak- tur) üretim yapan imalathanelerde, tüccarlar için belirlediği bir mahalde (fabrika) bir araya gelerek, toplu halde çalışmaya başlamışlardı. Bu durum işbölümünü ve ihtisaslaşmayı da hızlandırmıştır.
  İngiltere’nin Sanayi Devrimi öncesinde, dünyanın en büyük sömürge impa­ratorluğu oluşu ona geniş hammadde ve pazar olanakları sağlamaktaydı. Genel nüfus artışının yarattığı talep patlaması yanında, gelişen orta sınıf ih­tiyaçları çerçevesinde tüketim mallarına olan talep artışı gibi nedenler, üre­ticiler üzerinde talep baskısı yaratmakta ve üretimde gereken artışları sağla­yacak, yeni arayışlara yöneltmekteydi.
  İngiltere, makineleşmiş bir sanayi kurabilmek için gerekli olan temel kay­naklar bakımından zengindi. Özellikle artan enerji ihtiyacını karşılamak için kömür ve sanayinin gelişebilmesi bakımından ise demir gibi zengin maden­lere sahipti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .