Cevap ( 1 )


  1. Tanzimat Fermanı, devlet teşkilatında yenilikler yapılmasının zorunluluğunu, hükümdarın yasama ve yargı yetkilerinin sınırlandırılmasını içermesi bakımından önemli bir hukuki belgedir.

    Tanzimat Fermanı ile Osmanlı toplumunda Müslüman ve gayrimüslim tebaanın aynı haklardan yararlanması hedeflenmiştir. Tanzimat Fermanıyla Osmanlı’da mevcut yasalara uygun olarak Batı kanunlarından da örnek alınmak suretiyle yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nde anayasa hareketlerinin temelini oluşturması bakımından önemlidir. Tanzimat Fermanı önceki yeniliklerin tekrarı olmayıp yeni düzenlemeler getirdiği için genel bir ilgi uyandırmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki halk fermanın lehinde veya aleyhinde tavır takınmışlardır. Örneğin Müslüman ahali gayrimüslimlerle eşit tutulmaktan hoşlanmamışlardır. Gayrimüslimler askerlikle ilgili düzenlemeden memnun olmamışlardır. Yabancı devletler ise gayrimüslimlere tanınan haklar nedeniyle genel olarak fermanı memnuniyetle karşılamışlardır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .