Cevap ( 1 )


  1. Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi düzenlemeleri siyasi açıdan olduğu gibi toplumsal açıdan da büyük bir değişime yol açmıştır. Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile temel haklar kanuni güvence altına alınmış, Islahat Fermanı’yla azınlıklara verilen haklar genişletilmiştir. Tanzimat Fermanı’yla Osmanlı vatandaşlığı kavramı doğmuştur. Halkın tabii hakları ve devlete karşı vazifelerinin tespit edildiği bu ferman ile halkın hak ve vazifeler yönünden eşit olduğu kabul edilmişti. Padişah kanun gücü- nün üstünlüğünü kabul etmiş, anayasal düzene geçişte önemli bir adım atılmıştır. Siyasi alandaki değişim toplumsal alandaki değişimi de hızlandırdı. Bankaların açılması, rüştiye mekteplerinin kurulması, maliye, güzel sanatlar ve hukuk alanında okullar açılması ve Darülfünunun kurulması bu değişimde etkili oldu. Bu kurumlar edebiyat, sanat, basın vb. alanlarda yapılan yenilikleri hızlandırdı. Örneğin ilk Osmanlı resmî gazetesi “Takvim-i Vekayi”nin ardından ilk özel gazete “Tercüman-ı Ahval” çıkarıldı ve bunları yeni gazeteler takip etti. Avrupa’ya gönderilen öğrenci sayısı arttı, yabancı dillerden birçok kitap tercüme edildi. Buna karşılık geleneksel eğitim kurumu medreseler varlığını sürdürdü. Böylece aydınlar arasında zihniyet açısından ikilem oluştu ve eski-yeni çatışması ortaya çıktı

    Tanzimat Dönemi’ndeki değişimden Osmanlı ailesi de etkilenmiştir. Önce saray ve çevresini etkileyen Batı yaşayış biçimi sonraları paşa ve efendi konaklarına yayılmıştır. Evlerde artık divan ve yastıkların yerine masa ve sandalyeler kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı ailesinde Türk-İslâm kültürü ağırlığını korumakla beraber Avrupai yaşamın da etkisi artmıştı. Geleneksel düzende kabul görmüş toplumsal sadakat ve yükümlülükler ortadan kalkmaya başlamıştı. Tanzimat Dönemi’nde ortaya çıkan siyasi ve ekonomik gelişmeler toplumsal yapının değişmesinde önemli rol oynadı. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde toprak sistemi ve taşra yönetiminde görülen bozulmalar sonucu köyden kente göçler arttı. Tanzimat Dönemi’nde yabancı sermayeye bağlı olarak şehir altyapı hizmetlerinde görülen gelişme ve ekonomik canlanma şehirlere göçü artıran bir başka etken oldu. Ulaşımda buharlı gemi ve trenlerin kullanılmaya başlanması; istasyon, rıhtım, depo ve otellerin yapılmasını sağladı. İstanbul’da ulaşım hizmetine giren otomobil, tramvay ve vapur ile hayat hızlandı. II. Meşrutiyet sonrasında telgraf ve telefon da gündelik hayatın önemli unsurları hâline geldi. Şehirlerde bankaların çevrelerinde iş hanlarının yapılmasıyla eski bedestenler önemini kaybetti. Devlet dairelerinin bulunduğu bölgeler şehrin merkezi hâline geldi.

    Osmanlı toplum yapısını etkileyen bir diğer etken ise savaşlar nedeniyle yapılan göçlerdi. Osmanlı Devleti’nin son iki yüzyılda aldığı yenilgiler, çoğunluğu Balkanlardan olmak üzere Kafkasya, Kırım, Afrika ve Arap topraklarından Türkiye’ye kitleler hâlinde göçleri beraberinde getirmişti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .