Cevaplar ( 7 )

 1. Tarih, geçmişten günümüze yaşanmış olayları inceleyen bir bilimdir. Geçmişi, belgeler ışığında,
  Neden – sonuç ilişkisi içinde,
  Yer ve zaman göstererek,
  Tarafsız bir şekilde inceler.

 2. Tarih; insan topluluklarının geçmişteki sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve dini etkinliklerini toplumlar arasındaki ilişkileri yer ve zaman belirterek, neden sonuç ilişkisi içinde bilimsel metotlara göre inceleyen sosyal bilimdir.

  Bu tanıma göre; bir olayın tarih bilimi kapsamına alınması için;

  *Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olması,

  *Olayın geçtiği yerin belirtilmesi

  *Olayın geçtiği zamanın bilinmesi gerekir.

  Tarihi Olay: Geçmişte meydana gelen, toplumu tümüyle etkileyen ve etkisi uzun süren olaylara tarihi olay denir.

  Tarihi Olgu: Benzer özellikler gösteren tarihi olayların bir bütün olarak değerlendirmesine tarihi olgu denir. Örnek: Malazgirt savaşı  bir olay; Anadolu’nun Türkleşmesi bir olgudur.

  Objektifliğin sağlanması için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır:

  -Olayın üzerinden belli bir süre geçmelidir.

  -Olay, meydana geldiği zamanın değer yargıları göz önüne alınarak incelenmeli, günümüzün değer yargıları ile yorumlanmamalıdır.

  -İncelenen olay ile ilgili kaynak taraması yapılmalıdır.

 3. Tarih, insanların zaman ve mekan içinde geçirdikleri gelişmeleri ve bu insanların psiko-fizik hareketlerini, bu hareketlerin sebep-netice ilişkilerine dayanan ortak değerlerini araştırır ve tasvir eder. Burada tasvir etmek ortaya koymak olup psiko-fizik hareketlerde tarihin kendisidir. Çünkü tarihi insanlar meydana getirir. Şu halde bütün tarihi olaylarda insanın psiko-fizik hareketlerinden yani ruhi hadiselerinin insandaki fiziki şekillerden doğar.

 4. SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?

  Tarihî olaylar süreklilik gösterdiği için olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır; bir olay kendinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.

  YER ZAMAN İLİŞKİSİNİN ÖNEMİ NEDİR?

  Bir olayın tarihî olay kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için olayın yeri ve zamanı bilinmeli ve olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır. Tarihî olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın olayın oluşumu ve gelişiminde etkisi vardır.

  KAYNAKLAR:

  Kaynaklar oluştuğu döneme ve tarihçinin kullanım önceliğine göre iki gruba ayrılır:

  1) Birinci elden kaynaklar: Olayın gerçekleştiği dönemden kalan her türlü kaynak (yazı, eser , yapıt, yazıt vb..)

  2) İkinci elden kaynaklar: Olayın gerçekleştiği zamandan sonra oluşan veya devrin kaynaklarından (birinci elden kaynak) yararlanılarak oluşturulmuş kaynaklar. Geçmişte yazılmış tarih kitapları.

  KAYNAKLAR KULLANILAN MALZEMENİN CİNSİNE GÖRE 4 GRUBA AYRILIR

  Yazılı kaynaklar:

  -Arşivlerde yer alan resmi belgeleri içeren anlaşmalar, fermanlar , kanunnameler

  -Yazılı ve edebi eserler

  -Müzelerde bulunan sanatsal ve arkeolojik eserlerden oluşur.

  b) Sözlü Kaynaklar: Geçmişten gelen şiirler, halk hikayeleri, destanlar ve atasözleri gibi kültürel ve folklorik kaynaklardır.
  c) Kalıntılar: yer altı, yer üstünde ve su altından çıkarılan her türlü tarihi eserler.

  d) Çizili, sesli ve görüntülü kaynaklar: harita, taş plak,kaset. cd, dvd, fotoğraf vb. ürünlerdir.

 5. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışlarını, kültürlerini, medeniyetlerini, sosyo – ekonomik yapılarını belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep – sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.
  Tarihin Konusu: İnsan faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonucu içerir. İnsan faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar, daha sonra uygulama alanına konulması ile olgu ve olaylar şekline dönüşür.

  Olgu: Fetih hareketi, nüfus artışı…
  Olay: İstanbul’un fethi, bir çocuğun doğumu…

  TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ

  * Konusu insan geçmişidir.
  * Tarihin kanunu yoktur.
  * Olayları neden – sonuç ilişkileri içerisinde ele alır. (Bu özellik tarihe bilimsellik kazandırır.)
  * Olayları yer ve zaman belirterek ifade eder. (Tarihi hikaye olmaktan çıkarır.)
  * Tarih ele aldığı olayları o günün şartlarına göre değerlendirir ve açıklar. (Tarihe objektiflik kazandırır.)
  * Tarihin deneyi, tekrarı, gözlemi yoktur.
  * Tarihteki olayların her biri diğerinin ya sonucu ya sebebidir.

  Belgelere dayanarak olayları açıklar. (Tarihe doğruluk ve kesinlik kazandırır.)

 6. Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan insan, tecrübeleri geçmişten cesaret alarak öğrenir ve bunu gelecek nesillere aktarır. Bunun için de tarih bilimine ihtiyaç duyar.

  Büyük fikir adamlarının ve tarihçilerin tarih hakkındaki görüş ve düşünceleri nelerdir?

  Tarih, insanların ve insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgidir. Heredot

  Tarih, gerçeği araştırmak ve olayların sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Olayların ilkeleri incedir, nitelik ve sebepleri hakkındaki bilgi derindir. İbni Haldun

  Tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur. Edvird Kar

  Tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde tarihin geçmişle ilgili olduğu, merkezinde insanın yer aldığı, belgelere dayandığı ve nedenselliğe muhtaç olduğu gibi ortak noktalara ulaşılabilir.

 7. Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .