Tarihe Yardımcı Bilimler Hangileridir?

Soru
4 Cevaplar 486 görüntüleme

Cevaplar ( 4 )

 1. * Arkeoloji
  * Kronoloji
  * Etnografya
  * Sosyoloji
  * Kimya
  * Epigrafi
  * Diplomatik
  * Toponomi
  * Coğrafya

 2. 1.Coğrafya:Yer bilimidir. Tarihe, olayların meydana geldiği yerleri belirlemede yardımcı olur.

  2.Arkeoloji: Kazı bilimidir. Daha çok yazının kullanılmadığı dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı olur.

  3.Antropoloji: Eski dönemlerde yaşamış insanların ırkî yapılarını  inceleyen bilimdir.

  4.Etnografya: Toplumların örf, âdet ve geleneklerini inceleyen bilim dalıdır.

  5.Kronoloji: Takvim bilimidir.Tarihe, olayların meydana geldiği zamanı belirlemede yardımcı olur.

  6.Paleografya: Eski yazıları inceler.

  7.Epigrafya: Kitabeler bilimidir.Anıt, mezar taşları ve kitabeleri inceler.

  8.Sosyoloji: İnsan topluluklarının yaşayışlarını, meydana getirdikleri kurumları ve bu kurumların toplumsal yaşama etkilerini inceler.

  9.Filoloji: Toplumların dillerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilimdir.

  10.Diplomatik: Her türlü resmi belgeleri, fermanları ve beratları inceleyen bilimdir.

  11.Nümizmatik:Eski paraları inceler.

  12.Kimya: Karbon 14 yöntemiyle tarihi buluntuların yaşını belirler.

  13.Heraldik: Armalar bilimidir.

  14.Geneoloji: Secereler ve soy kütüğü bilimidir.

  15.Onomastik:Yer adlarını inceleyen bilimdir.

 3. Coğrafya : Yer bilimi
  Arkeoloji : Kazı bilimi (özellikle tarih öncesi dönemlerin incelemesinde)
  Antropoloji : Irk bilimi
  Etnografya : Öz kültür bilimi
  Paleografya : Yazı bilimi
  Numizmatik (Meskukat) : Para bilimi
  Diplomasi : Belge bilimi (Devletler arası resmi yazışmaları, belgeleri inceler.)
  Aosyoloji : Toplum bilimi
  Kronoloji : Takvim bilimi
  Filoloji : Dil bilimi
  Heraldik : Arma bilimi
  Sigiliografya : Mühür bilimi

 4. Kronoloji: Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını
  tespit ederek sıralar.
  Coğrafya: İnsan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır.
  Diplomasi: Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.
  Arkeoloji: Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
  Heraldik: Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.
  Etnografya: Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
  Antropoloji : İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.
  Nümizmatik : Tarih içerisinde basılan paraları inceler
  Paleografya: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
  Filoloji: Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
  Epigrafi: Kitabeleri inceler.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .