Cevap ( 1 )

 1. Türklerin en çok kullandığı alfabeler: Göktürk, Uygur, Arap, Latin

  Türklerin kullandığı takvimler: 12 Oniki Hayvanlı, Hicri, Celali, Rumi, Miladi

  Oniki Hayvanlı Türk takvimindeki hayvanlar: Fare, İnek, Pars, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun, Maymun, Tavuk(2017), Köpek, Domuz

  Türk-İslam Alimleri: Müslim-Buhari(Hadis), Maturidi-Eşari (Kelam), Fıkıh (Ebu Hanife-İmam Şafi), Tefsir (Zemahşehri), Farabi-İbni Sina-İmam-ı Gazali-İbni Rüşt(Felsefe), Harezmi(Astronomi-Matematik), İbni Sina(tıp-El-Kanun), İbni heysem (Fizik), Taberi-İbni Haldun (Tarih), Cabir bin hayyan (Kimya)

  İlk Türk-İslam yazar-eserleri: Kaşgarlı Mahmut-Divanı Lügatı Türk, Yusuf Has Hacib-Kutadgu Bilig, Yüknekli Edip Ahmet-Atabetül-Hakayık, Ahmet Yesevi-Divanı Hikmet

  Medreselerde okutulan müsbet bilimler: Tıp, Cerrahi, Riyaziye, Hesap, Hendese, Müsellesat, Nücum, Heyet, Tabiiyat

  Medreselerde okutulan din ve Hukuk dersleri: Kuran, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam

  Medreselerde okutulan dil ve edebiyat dersleri: Arapça, Farsça, Nahiv, Sarf, Hitabet, Şiir, Cerh ve Tadil, Edebiyat

  Osmanlıda örgün eğitim kurumları: Sıbyan mektebi, medrese, saray eğitim (Enderun, Şehzadegan, Harem), Askeri eğitim (Ocak, kışla),

  Osmanlıda yaygın eğitim kurumları: Lonca, cami, tekke, zaviye, dergah, sahaf, kütüphane.

  Medreselerde akademik kariyer basamakları: Softa (suhte), danişmend, muid, mülazım, müderris.

  Osmanlıda yetişen bilim adamları: Kadızade-i Rumi(Astronomi), Sabuncuoğlu Şerafettin(Tıp), Altuncuzade(Tıp), Ebussuud Efendi (Fıkıh), Piri Reis (Coğrafya), Seydi Ali Reis (Coğrafya), Ali Kuşçu (matematik-astronomi), Takiyüddin Mehmet (Astronomi), Katip Çelebi( Coğrafya-bibliyografya), Evliya çelebi (Coğrafya), Ahmet Çevdet Paşa (Tarih).

  Osmanlıda eğitim basamakları: sıbyan (ilkokul), rüştiye(ortaokul—II.Mahmut), İdadi (lise), Sultani (üniversiteye geçiş sağlayan okullar), darülfünun (üniversite)

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .