Cevap ( 1 )

  1. Voltaire, 18. yüzyıla damgasını vuran en önemli düşünürlerden biridir. Hatta 18. yüzyıl Voltaire’in Çağı olarak kabul edilmektedir. Feodal yapıya ve Katolik Kilise­sine karşı çıkışlarıyla, akılcı yaklaşı­mı ve alaycı üslubuyla tanınan Vol­taire, Fransız îhtilali’nin düşünsel yö­nünü hazırlayan en önemli düşünür­lerden biridir. Voltaire, siyasal öz­gürlüğünü elde etmek isteyen burju­vazinin en etkili temsilcilerinden bi­ri olmuştur. Özellikle düşünce öz­gürlüğünü sağlamak için büyük mü­cadele vermiştir. Şu sözleri onun dü­şünce ve ifade özgürlüğüne bakış açısını çok iyi yansıtmaktadır: “Söy­lediklerinizin hiçbirinde sizinle ay­nı düşüncede değilim; ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye değin savunacağım

    Katolikliğe ve kiliseye karşı sa­vaş açan Voltaire, Katolikliği peşin yargılar, boş inançlar ve bağnazlıkla eşdeğer görürü. Bir yandan da dinin sosyal yararına inanmakta ve bağnazlıktan arınmış bir dini savunmaktadır. Özetle Voltai­re’in tanrısı, Newton’unki gibi kalbe değil akla seslenmektedir. Voltaire’in zaman zaman ileri sürdüğü fikirleriyle çelişkiye düştüğü görülür. Örneğin bir yandan boş inançlara savaş açıp, aklı egemen kılma mücadelesi verirken öte yandan halkı “ayak takımı”olarak görmüş ve sosyal sınıflar arasında hiyerarşi bulunması gerek­tiğini savunmuştur. Dahası egemen sınıfın zenginliğine zenginlik katma çabasını, burjuva mülkiyet anlayışını desteklemiştir. Özetle burjuvazinin değerlerini savun­muştur. Aslında dönemin düşünürlerinin birçoğunda genel eğilim bu yöndedir. Önemli olan ise ileri sürülen bu düşüncelerin etkileri ve evrensel sonuçlarıdır. Özellikle getirdiği somut reform önerileri ile Voltaire, dönemindeki diğer düşünür­lerden ayrılır. Onun gerçekleşmesini istedikleri arasında keyfî tutuklamalara son verilmesi, işkence ve ölüm cezasının kaldırılması, cezaların suçlarla orantılı olma­sı, vicdan ve düşünce özgürlüğünün sağlanması, bazı feodal haklara son verilme­si ve iç gümrüklerin kaldırılması gibi uygulamalar yer almaktadır. Voltaire gerçekleştirmek istediği bu amaçları, ileri sürdüğü düşünceleri ve verdiği mücadeleleriy­le bir çağa ismini veren bir düşünür olmuştur.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .