Cevap ( 1 )

 1. İsyanlar sonucu:

  1. Osmanlı’da isyan ile birlikte devlet otoritesi zayıflamıştır. Öyleki yeniçeriler Padişah Genç Osman’ı tahttan indi­rerek öldürmüşlerdir. Tarihte Vaka-i Vak-vakiye (Çınar vakası veya İstanbul isyanları) denilen isyanlarda devlet görevlilerini öldürmüşlerdir.
  2. Yeniçeriler istediği padişah tahta geçirmişlerdi. İstedikleri kadar maaş (akçe) dağıtılmıştı.
  3. Yaşanan olaylar neticesinde yeniçerilerin yönetimdeki etkinliği artmıştır.
  4. Yeniçeri ocaklarında bozulmalar neticesinde savaşlar kaybedilmeye başlamıştır, orduda disiplin bozulmuştu.
  5. Nizam-ı Cedid yeniliği gibi, Sekban-ı Cedid adıyla modern bir ordu kurulması gibi ıslahatlara karşı ayaklandıkları için ıslahatlar yapılamamıştır.
  6. İstanbul’da asayiş ve kamu düzeni bozulmuştur.
  7. İsyanlar Osmanlı devletinin yıkılış sürecine girmesini hızlandırmıştır.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .