Cevaplar ( 2 )

  1. Osmanlıların Rumeli’deki faaliyetlerinin devam etmesi, akıncıların Bosna’ya ve Arnavutluk’a kadar ilerlemeleri Haçlıları telaşa düşürdü. Macar Kralı Sigismund, Papa’nın da desteğiyle başta Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlı Ordusu’nun başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında harekete geçti.

    Bu ittifakın amacı beş yıldır kuşatma altında bulunan İstanbul’u kurtarmaktı. Haçlılar Tuna kıyısındaki Niğbolu kalesini kuşattılar. Kale kumandanı Doğan Bey, Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı Ordusu yetişinceye kadar kaleyi başarıyla savundu. 1396 yılında Niğbolu kalesi önlerinde çok kanlı çarpışmalar oldu. Haçlılar, tarihe Niğbolu Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna uğradılar. Savaş sonunda Haçlıların aldığı yerler Osmanlı Devletine geçti. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı ve Macaristan içlerine doğru akınlar yapıldı. Haçlı dünyası yarım yüzyıl Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. Bu savaştan sonra Yıldırım Bayezid’e Abbasi Halifesi tarafından “Sultan-i iklim-i Rum” yani “Anadolu Sultanı” ünvanı verildi.

  2. I. Murat’ın Kosova savaş meydanında şehit düşmesinin ardından 1389’da yerine oğlu Yıldırım Bayezit geçti. Babası gibi Balkanlardaki fetihlere devam eden Yıldırım Bayezit önce Osmanlı topraklarına saldıran Eflâk Voyvodası Mirçe üzerine sefere çıkarak onu kendisine bağladı. Ardından da Tuna Nehri’nin önemli geçiş noktalarını kontrol altına alarak Macarlarla sınır komşusu oldu. Osmanlı ilerleyişi karşısında Macar Kralı Sigismund Avrupa devletlerinden yardım istedi. Aynı günlerde Yıldırım Bayezit’in İstanbul Kuşatması’nı yeniden başlatması nedeniyle Bizans İmparatoru da Avrupa’yı yardıma çağırmıştı. Bunun üzerine Papa IX. Bonifas, Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi başlattığını ilan etti. Böylece hemen hemen bütün Avrupa devlet¬lerinin katıldığı büyük bir Haçlı ordusu kuruldu.
    Macar Kralı Sigismund’un komuta ettiği Haçlı ordusu 1396 Eylül’ünde Osmanlı topraklarına girerek Tuna Nehri kıyısındaki Niğbolu Kalesi’ni kuşattı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezit İstanbul Kuşatması’nı kaldırarak Edirne’de topladığı ordusuyla birlikte Niğbolu’ya doğru yürüyüşe geçti. İki ordu Niğbolu Kalesi önlerinde karşı karşıya geldi. 25 Eylül 1396 tarihinde burada yapılan savaşta Osmanlı ordusu, Haçlıları büyük bir bozguna uğrattı.

    Niğbolu Savaşı sonucunda, Bulgar Krallığı kesin olarak ortadan kaldırıldı. Bulgaristan Osmanlı topraklarına katılırken Macaristan içlerine yapılan akınlarla da Macarların gücü büyük ölçüde kırıldı. Haçlı dünyası ise bu savaşta uğradığı ağır kayıplar nedeniyle Türkler üzerine uzunca bir süre yeni bir Haçlı seferi düzenleme cesareti gösteremedi.
    Niğbolu Zaferi, Osmanlı Devletinin Anadolu’da bulunan Türk beylikleri üzerindeki etkisini ve saygınlığını arttırdı. Bu arada Mısır’da bulunan halife de kendisine gönderilen zafernameye verdiği cevapta, Yıldırım Bayezit’e, “Anadolu’nun Sultam” anlamında Sultan-ı İklim-i Rum unvanı ile hitap etti.

Cevap bırak

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .